Sitemap Kontakta oss
 
 

Att mäta vedhögen

 

Mätning av vedhögar har gett många anledningar till förvirring. Det kan vara svårt att mäta på ett korrekt sätt. Radannonserna säger ofta något i stil med: "10 kubik ved säljes -Pris 100 kr kubiken". Den annonstexten är närmast obegriplig. Vilken typ av kubikmeter avses? Om priset avser fast mått är det billig ved. Om det är i travat mått är det egentligen ganska dyr ved.

En virkeshög kan vanligen mätas i längd, bredd och höjd. Sedan multiplicerar man samman dessa tre siffror. Det mått man får då kallas travat mått (m3tr) och enheten visar alltså hur stor plats den virkeshögen tar, inte hur mycket ved det är. Virke som säljs till industrin hanteras på samma sätt, men man räknar då bort all luft som finns i virkeshögen. Detta anges som fast mått (mf3). En virkeshög kan anses vara 1 m3 i travat mått men samma hög kan alltså vara 0,6 m 3 i fast mått. Den exakta omvandlingen mellan fast och travat mått beror på hur man travat, hur tjocka bitarna är, hur stor krokighet bitarna har etc. För att krångla till det ytterligare så skiljer det dessutom om man avser mått på eller under bark. På bark ger ett högre värde på volymen och under bark ett lägre (m3 fpb - m3fub ) Man kan nog förmoda att de flesta talar om travat mått i samband med privat vedhandel. Om båda parter talar om samma måttenhet så blir det lättare att komma överens. Mät i så fall en medellängd, höjd och bredd samt multiplicera samman siffrorna. 

 

 

m3sk

Skogskubikmeter = Hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Måttet används för stående skog, t ex rotposter och i skogsbruksplanen.

m3f pb och

 m3f ub

Den verkliga fasta volymen med eller utan bark (m3f pb resp m 3f ub). Ligger virket i trave är luften i traven borträknad genom en bedömd fastmasseprocent. Massaved och kubb mäts vanligen i m3f pb. Massaved i Norrland mäts i m3f ub.
m3to Kubikmeter fast mått toppmätt under bark, erhålles genom mätning av stockens längd och dess diameter under bark i toppändan. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning. En variant är m3mi där diametern mäts mitt på stocken.
m3s Kubikmeter stjälpt mått. Volymen av t ex flis och spån som mäts i olika transportkärl eller högar. Anger således materialets yttre volym.
m3t Kubikmeter travat mått.