Allmänna Köpvillkor

Med Leverantören syftas i nedanstående text på Svensk Ved eller en sammarbetspartner.

1.0 Tillämpningsområde
1.1 De nedanstående allmänna försäljnings – och leveransvillkoren tillämpas vid alla försäljnings och leveransofferter, med undantag av de fall, där annat har bestämts skriftligt.
1.2 Vid tvistförekomst mellan parterna, vid tillämpning av de individuella villkoren, tillämpas Leverantörens allmänna försäljnings och leveransvillkor.

2.0 Offert, orderbekräftelse och pris
2.1 Alla skriftliga offerter, innehar en giltighetstid av 8 dagar, detta innebär att offerten borde bearbetas och godkännas inom 8 dagar från dess upprättande.
2.2 Om orderbekräftelsen från Leverantören inte är i överstämmande med den av kunden erlagda ordern, borde kunden inkomma med reklamation inom en tid av tre arbetsdagar från det att orderbekräftelsen erhållits. I annat fall anses det som att kunden accepterar innehållet i den erhållna orderbekräftelsen.
2.3 Alla prisangivelser sker exklusive mervärdesskatt, och köparen måste acceptera de prisförändringar vilka är en påföljd av de gällande tullavgifter, skatt samt andra förekommande avgifter och dyligt, som kan ha framkommit under tiden mellan offert och faktureringssdatumet.

3.0 Försäljningsmaterial
3.1 All information och data vilka framgår av Leverantörens allmänna försäljningsmaterial kan inte direkt eller indirekt betraktas som garanti och anses vara bindande endast inom det område som klart framgår genom avtalet.

4.0 Betalning samt kreditering
4.1 Betalning sker med kontanta medel vid avhämtning, med undantag av situationer, där man skriftligt har bestämt annat, eller om annat ej avtalats och klart framgår ur fakturan.
4.2 Kreditering utan säkerhet kan endast ske med erfoderliga lämpliga ekonomiska data som grund.
4.3 Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, i enlighet med gällande räntelagen.
4.4 Köparen innehar ingen rätt att utföra avdrag i de redan utställda fakturorna,med undantag av de situationer där anspråken har accepterats av Leverantören, och detta har skett i skriftlig form.
4.5 Om det enligt Leverantören förekommer skälig tro att kundens betalningsförmåga kommer att minska betydligt från det att offerten har antagits innehar man rätten att begära förskottsbetalning eller stadsfästande av ett garantibelopp uppgående till inköpsbeloppet, vilket kommer att möjliggöra förverklingandet av inköpet.

5.0 Köpförpliktande
5.1 När det gäller varor på beställning är köparen förpliktigad till inköp av varorna upp till sex månader från det datum då offertgodkännande har skett. Om varorna ej har avhämtats inom den tidsramen för behåller sig Leverantören rätten att fakturera upp till 100 % för färdiga produkter samt 85 % av det tidigare bestämda priset för inköp av halvfabrikat. Samtidigt förbehåller sig Leverantören rätten att belasta köparen med lagerhållningskostnaderna. Hela ansvaret för de redan fakturerade men ej avhämtade produkterna ligger på köparen. Om varorna ej blir avhämtade inom ett år från antagande av offert, har Leverantören full rätt att kassera dem.

6.0 Överlåtande av äganderätten
6.1 De sålda varorna förblir i Leverantörens ägo tills hela orderbeloppet har erlagts
6.2 Leverantören innehar äganderätten till produktionsverktyg,ritningar samt annat tekniskt material förknippade med leveransen,såsom tex filmer och tryckerimatriser oavsett om betalning har erlagts av köparen för detta, med undantag av situation då inget annat skrifligen avtalats.

7.0 Leverans
7.1 De faställda leveransparagraferna tolkar man i enlighet med Intercoms 2020.
7.2 Leverans sker FCA Kävlinge om inget annat skriftligt avtalat.
7.3 Oavsätt muntlig eller skriftlig överenskommelse gällande om avtalat pris är inklusive eller exklusive frakt tillkommer en expeditionsavgift på 250 kr. på samtliga order som understiger 1000 kr.
7.4 Leverantören förbehåller sig rätten till delleveranser.
7.5 Leverantören förbehåller sig rätten att flytta leveransdatumet med anledning av de i punkt 13 beskrivna villkoren, och med förutsättning att mottagaren blir informerad om detta faktum med lagom långt varsel.
7.6 Varorna vilka har lämnats ut på prov eller lånats ut av Leverantören bör återlämnas i oskadat skick samt vara rengjorda. Skadade förpackningar ska bytas ut av köparen.
7.7 Retur av varor
- Om du önskar returnera varor skall detta göras först efter skriftlig överenskommelse. Muntlig överenskommelse gäller ej för retur av varor. Var uppmärksam om att ett avdrag på 20% görs i samband med en retur om inget annat är skriftligt avtalat.
- Vid returnering/felbeställning är kunden själv ansvarig för returtransport.
- Om den returnera varan skadats på grund av felaktig hantering eller avsaknad av emballering är detta avsändarens fulla ansvar.

8.0 Mängd och kvalitetstolerans
8.1 Leverantören förbehåller sig rätten till en mängdavvikelse upp till 10 % på det av kunden beställda varumängden.
8.2 Produktegenskaper såsom tex substans, dimension, volym, dekorationer, färgvarianter och dyligt kan skilja sig inom en viss toleransnivå. Produkten anses som levererad enligt avtalet,om dess toleransvärde befinner sig inom ramen för den toleransnivå vilken är vanligtvist förekommande inom branchen, eller om den motsvarar de inom branchen förekommande kvalitetsspecifikationer.
8.3 I det undantagsfall då inget annat skrifligen avtalats betraktar man kundmaterial, såsom specifikationer, beskrivningar, teckningar, illustrationer och dyligt endast som allmäna riktlinjer och inte som en integrerad del av det ingångna avtalet.

9.0 Ansvarstagande samt förseningar
9.1 Leverantören uppbär inget ansvar för produktionsförluster, vinstförluster eller andra ekonomiska konsekvenser, som kan ha uppkommit hos köparen eller hos hos tredje part på grund av leveransförseningar.
9.2 Leverantören ansvarar endast för de förluster, som inte övergår inköpsbeloppet av den försenade leveransen(köpets hävande).
9.3 Leverantören anvarar ej för för förseningar, med undantag där man med säkerhet kan konstatera, att försenigen är en direkt efterföljd av försummelse från Leverantören sida eller har orsakats av personer, för vilka Leverantören uppbär ansvar.

10.0 Uppbärande av ansvar vid varudeffekt
10.1 Leverantören ansvarar ej för produktionsförlust, vinstförlust, eller för de ekonomiska konsekvenser, vilka kan uppkomma hos den köpande eller hos tredje part, och vilka kan vara en direktföljd av produktdefekterna.
10.2 Leverantören ansvarar inte för det sätt på vilket köparen nyttjar varorna .
10.3 Det ålligger den köpande att vid mottagandet av varuleveransen kontrollera leveransen på ett tilbörligt sätt innan man börjajr bruka varorna.Dessutom bör man genomföra kontinuerlig kontroll vid påfyllandet av säckarna.
10.4 Om tillbörlig kontroll ej har genomförts,och man senare upptäcker varudefekterna vilka kunde ha/borde ha blivit upptäckta innan varuanvändningen påbörjade ansvarar Leverantören endast för värdet av de bristfälliga varorona.
Om varudefekterna framkommer först efter det att man har börjat använda varan, ansvarar Leverantören endast upp till det belopp för vilket varorna har inhandlats inklusive det då använda innehållet.
10.5 Varuersättning se pkt 10.3 och 10.4 kan dock aldrig överskrida inköpsbeloppet för hela defekta varuleveransen (hävandet av inköpet.)
10.6 Leverantören innehar rätten till att reparera eventuella fel, detta innebär även att byta ut hela den defekta leveransen inom en lämplig tidsram.
10.7 Om reparation/utbyte inte kan komma till stånd förbehåller sig Leverantören rätten beviljandet av lämplig rabatt eller returmottagandet av det defekta varupartiet mot återbetalning av inköpsbeloppet. Detta i sin tur betyder att inga fler yrkanden mot Leverantören från kundens mot sida kan komma i fråga.

11.0 Reklamation
11.1 I fall där varudefekter/förseningar förekommer borde köparen, utan anmodan lämna leveransreklamation direkt till Leverantören.
11.2 Den köpande partnern förlorar rätten till vidare yrkande till följd av defekta varupartier om reklamationen inkommer senare än tre månader från det att varorna har blivit levererade.

12.0 Produktansvar
12.1 Leverantören uppbär ansvar för skador till följd av defekta varor uteslutande inom det område vilket klart framgår från ett obestridligt rättsligt beslut.
12.2 Leverantören bär inget ansvar för det sätt på vilket kunden nyttjar varorna.
a) inom fast egendom eller som omsättningsmedel, vilka kan förekomma under den tid då varorna befinner sig i köparens ägo.
b) i varorna, vilka produceras av den köpande partern, eller produkter i vars sammansättning den köpande parterns produkter kan ingå ,eller för skador på den andre partens fasta egendom eller omsättningsmedel vilka kan ha orsakats genom Leverantörens produkter.
12.3 Leverantören ansvarar ej för produktionförluster, vinstförluster, eller för ekonomiska konsekvenser, vilka kan ha framkommit hos den köpande partern ellr hos en tredje part till följd av skadade varupartier.
12.4 Om Leverantören skulle ha ålagts produktansvar mot tredje part, förbinder sig den köpande parten att överta ansvaret från Leverantören inom det område vilket framgår av det ovanämnda.
12.5 Den köpande partern är därmed förpliktigad till övertagandet av stämningsansökan ifrån den för detta avsedda rättsliga instans och i enlighet med samma förordningar som Leverantören.
12.6 Om en tredje part inkommer med yrkanden gällande ansvarstagandet för produkterna gentemot en av parterna borde denna skriftligen och utan dröjsmål informera den andre parten.

13.0 Force majeure
13.1 Med undantag av det händelse, då Leverantören skulle kunna undgå eller motverka effekterna, bär man inget som helst ansvar för hel eller del försening eller för ofullständigt fullföljande vilka kan ha kommit till stånd till följd av oförutsedda händelser såsom krig, upplopp, strejker, blockader, import och exportförbud, konfiskering, allmäna varubrister, eldsvådor, stölder, naturkatastrofer eller liknande omständigheter.
13.2 Leverantören borde utan dröjsmål skriftligen meddela den köpande sidan om sådana omständigheter.

14.0 Val av lagföordningar och lämplig rättsinstans.
14.1 Varje uppkommen tvist mellan parterna kommer att lösas i enlighet med svensk lag.

15.0 Faktureringsavgit
15.1 När vi skickar en faktura på papper så debiteras faktureringsavgit på 95 kr exkl. moms.